top of page

Meet Our Team

ede0755338e6a4e41de86c09614db4f9_decorat
Amanda Main Pic.jpg

Amanda Spivack

IMG_2907.jpg

Mila Legkovenko

IMG_2899.jpg

Sasha Zhukov

Allen Main Pic.jpg

Allen Genkin

IMG_2858.jpg

Raphael Matlis

IMG_2892.jpg

Sasha Tsishchanka

IMG_2916.jpg

Slavik Legkovenko

IMG_2849.jpg

Jamie Dorotov

bottom of page